Homa

Seyr

Banner 2

تورهای خارجی

تورهای خارج کشور

شهریور 25, 1393
دبی

جاذبه هاي گردشگري و توریستی دبی: 

 

جاذبه برج خلیفه:  برج خلیفه باارتفاع 828 متري خود ،بلندترین برج دنیاست و اولین هتل جیورجیو آرمانی دنیا ،یک مرکز خرید ،رستورانهاي متعدد، مرکز بدنسازي  و بلندترین سکوي تماشاي دنیا در طبقه صدوبیستوچهارم را در خود جاي داده است.

 

هتل برج العرب: تنها هتل 7 ستاره دنیا. اینهتل با 321 مترارتفاع ،دومین هتل مرتفع دنیا محسوب می شود. برجالعرب برروي یکجزیره مصنوعی که 280 متر ازساحل جمیرا فاصلهدارد ساختهشده وتوسطیکپلاختصاصیمنحنیبهساحلمتصلمیشود. سازهبادبانیشکلاینهتلبهنماددبیتبدیلشدهاست. سقفلابیهتل، 180 مترارتفاعداردومنظرهايخیرهکنندهرابهنمایشمیگذارد. دررستورانالمنتهیدرارتفاع 200 متريبرفراز

 

خلیجفارس،میتوانیدنماییپانوراماازدبیراتماشاکنید. همچنینرستورانالمهارهآکواریومیعظیم 990 هزارلیترآبرادرخودجايمیدهد. براي ورود بههتلباید ازقبلرزرواسیون داشته باشید.

 

مارینا: یکیازجدیدترینومحبوبترینمناطقدبیباساکنینوتوریستهايمتعددکهشاملساختمانهايبلندوزیبا،هتلهايمجلل،ساحل افسانهاي  ،مرکزخرید و 2 راهمختلف برايپیادهرويواكوماریناواك،کافیشاپها ،رستورانها ومغازههاي متنوع بسیاراست. ماریناواكبرروي آباستو ازمیان قایقهاي تفریحی زیبا می گذرد.

 

جزایرپالم: 3 جزیرهمصنوعیعظیمکهبزرگترینجزایرمصنوعیدنیاهستندودرآبهايخلیجفارسوکمیدورترازساحلدبیقراردارند. هرکدام ازاینجزیرهها شبیهیکب رگنخلاست کهباتنهايبهخشکیاصلی متصلمیشوند.  پالمجمیرابا 5 کیلومترمربعوسعت،هتلهايزیباومغازههاي مجلل ،توسط یکپلشاهراهی بهساحل متصلمیشود.

 

سواحلودریا: ورزشهايآبی بیانتهاهمچونجتاسکی،ماهیگیري،پاراگلاید،موجسواريووالیبالساحلیدرسواحلسفیدوشنیدبیوآبآبی دریا با امواج آرام ودمايمطلوب، توریستهاي بسیاري رابهخودجذبکردهاست. ساحلجمیراوپاركساحلیجمیراازمحبوبتریناینسواحل است. پاركالممزرنیز دارايساحلیبسیارزیباست.

 

پاركآبیوایلدوادي: وایلدواديپارکیجالببرايتماماعضايخانوادهاست. اینپاركکهدرنزدیکیهتلجمیرابیچوهتلبرجالعربواقعشدهداراي انواعبازيهاي آبی،سرسرههاي آبی،آبشارها ،استخرهايبزرگ وکوچکویکدریاچه میباشد.

 

دهکدهجهانی: ایندهکدهسالانهدربینماههاينوامبروفوریهبرپامیشود. کشورهايسراسردنیادردهکدهايکوچکدراطرافدبیغرفههاییبه شکل بناهاي مشهورکشورشانبهپامی کنندودرآن بهفروش ونمایشانواعسوغاتیها،خوراکی،البسهوصنایعدستیسنتیکشورشانمیپردازند. در این دهکده می توانید هیرو گلیفهاي مصر ،معابدتایلند، شهرممنوعهپکن، برجایفل و بسیاري بناهاي دیگر را از نزدیک مشاهدهکنید.

 

بازارها: سوقهایابازارهايسنتی،یکیازبزرگترینجاذبههايدبیمحسوبمیشوند. اینبازارهادردوطرفخوردبیودیرهواقعشدهاند. ازجالب تریناین بازارها می توان بهبازار ادویهجات رنگارنگ وپرجنب وجوشاشارهکرد.

 

مراکزخریددبی: مراکزخریددبییکیازجاذبههاياصلیدبیبرايتوریستهامحسوبمیشوند. ازمشهورتریناینمراکزمیتوانبهدبیمالکه بزرگترینمرکزخریددنیاستوداراي 1200 مغازهاست ،اماراتمال،برجمان،سیتیسنتردیره،مرکزخریدفستیوالسیتی،مرکزابنبطوطه،لامسی پلازا،مدینهجمیرا،مرکاتوباتزئیناتزیبايایتالیایی- فرانسوي ،وافی،القریر ،اوتلتمالوبسیاريمراکز دیگراشارهکرد.

 

شهرکودکان: اینمرکزبزرگ 7700 مترمربعیکهدرپاركخورقراردارد،باقسمتهايمختلفخود،کودکانرابهسفريبهدرونبدنانسان،علمو فضامی برد. این فضايشاد وپرجنب وجوشتمامکودکانازسراسردنیاراسرگرممیکند.

 

موزهدبی: ساختمانیکهموزهدبیدرآنواقعشدهاست،دژالفهیدي،خودبهتنهاییجاذبهايدیدنیست. ایندژتاریخیکهتاریخساختآنبه 1799 برمی گردددرسال 1970 به موزهتبدیلشد.  آثاردرون موزهاسلحههايقدیمی،لباسهايمخصوصغواصی برايپیداکردنمرواریدوآثارنظامیجالب راشاملمی شود. قایقبزرگچوبیبیرونموزهازجملهجذابیتهاياینموزهاست.

 

مسجدبزرگجمیرا: اینمسجددرسال 1998 بازسازيشدومناره 70 متريآنبلندترینمنارهشهراست. مسجدبزرگجمیراشامل 9 گنبدعظیمو45 گنبدکوچکاست وظرفیت گنجایش 1200  عبادت کنندهرادارد.

 

دهکدهمیراثودهکدهغواصی: ایندودهکدهبازسازيشدهازسکونتاقواماماراتیپیشین،تلاشیستبراينشاندادنفرهنگوسنتهايدبیدرمیان برجها وآسمان خراشهاي قرنبیست ویکم.  زندگیکوچنشینها،لباسهايسنتی ،صنایعدستیوخوراکیهايسنتیدرایندهکدههابراي

 

تماشاوفروشبهنمایشدرآمدهاند. درطیماههايزمستان،اینمنطقهمملوازتوریستهاوخانوادههايمشتاقمیشودوآوازهاوحرکاتموزونسنتیدرآنبهاجرادرمیایندسافاريدرصحرا: داراي فعالیتهاییهمچونشترسواري، خریدسوغاتی،اسکیبررويشنها،استراحتدرچادرهايسنتیعربی،کبابهاوخوراکی هاي متنوععربی ،یکفنجانقهوهعربی باخرما، پوشیدن لباسها يعربی والبتهنقاشیباحنارويدستوپامیباشد.

 

اسکیدبی: اسکیبرفیدبیازجملهفعالیتهايجالباینشهراست. میتوانیددراینپیستاسکیکهدراماراتمالدرجادهشیخزایدواقعشده،به اسکیواسنوبوردبپردازید وسوارتله سیژشوید . تماموسایلاسکی رامی توانیدازاینمکانکرایهکنید.

 

منطقهبستکیه: قبلازاینکهبرقووسایلخنککنندهدرخانههايخلیججاییبرايخودپیداکنند،خانههاتوسطبادگیرهاخنکمیشدند. خانههاي سنتی حیاطدار منطقهبستکیه، همراه با کافهها ، گالريهايهنري وشنبهبازاربستکیه،سنتهاوفرهنگمردم دبیرابهتوریستهانمایشمیدهند.

 

تصاویر  دبی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

  • ایران - قائنات - خیابان امام خمینی (ره) - حاشیه میدان شیرازی
  • 05632521285/09159615565
  • فکس:05632526373

 

درباره ما

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری هماسیر

مجری تورهای داخلی و خارجی

 

  • برگزار کننده تورهای زیارتی
  • سفرهای به یاد ماندنی به تمامی نقاط جهان
  • امکانات لوکس و اقامت در بهترین هتل ها
451685
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
204
123
942
449370
2229
3617
451685
آی‌پی شما: 100.26.176.111
امروز: شنبه، 23 تیر 1403

دسترسی آسان

تورهای لحظه آخری

کتاب

نرخ زنده

زمان و وضعیت آب و هوایی

سایت های مفید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Cyan Green Brown Purple Tomato

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight

Background Color

Spotlight1

Background Color

Spotlight2

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Note: The home page is overrided by Main Layout so the changing layout will not applied for this page.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction